Dialoginen ja sovitteleva johtaminen

Kuvaus

Tämä koulutus on rakennettu työyhteisöjen lähijohtajille. Koulutuksen aikana osallistuja tutustuu dialogiseen ja restoratiiviseen johtamiseen, oppii konkreettisia sovittelemisen taitoja ja kehittää omia johtamistaitojaan.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti lähijohtajille, esihenkilöille ja henkilöstön johtamistehtävissä työskenteleville. Koulutukseen otetaan maksimissaan 16 osallistujaa.

Aika

Seuraava koulutus alkaa 28.9.2022 Hämeen Kesäyliopistossa. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Ilmoittautumiset 14.09.2022 mennessä.

Sisältö

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

• Ymmärtää dialogisen ja restoratiivisen lähestymistavan periaatteet
• Tuntee vuorovaikutuskonfliktien dynamiikkaa
• Tunnistaa vuorovaikutusjännitteet ja sovittelun tarpeen omassa
työyhteisössään
• Ymmärtää sovitteluprosessin periaatteet
• Osaa toimia lähijohtajana konfliktitilanteessa sovittelevasti
• Tunnistaa milloin tarvitaan ulkopuolista sovittelijaa
• Osaa johtaa oman työyhteisönsä muutosta kohti rakentavaa
vuorovaikutusta ja parempaa ilmapiiriä
• Saa haltuunsa konkreettisia työtapoja johtamiseen ja erilaisiin
vuorovaikutustilanteisiin
• Ymmärtää sovittelun vaiheet ja niiden merkityksen sekä oman
roolinsa lähijohtajana sovittelun eri vaiheissa
• Tuntee työlainsäädäntöä siltä osin kuin se tukee psykososiaalisen
hyvinvoinnin kehittämistä, lähijohtajan ja työyhteisön jäsenten
roolia, vastuita ja velvollisuuksia

Koulutus koostuu:

• ennakko- ja välitehtävistä
• lähiopetuspäivistä, 3 kpl
• sovittelussa tarvittavien vuorovaikutustaitojen ja harjoittelusta:
osallistuja harjoittelee oppimaansa lähipäivien väleissä omassa
työyhteisössään

Konfliktinhallinnan juurtumista omaan johtamiseen tukee
koulutuspäivien välitehtävät omassa työarjessa, sekä valmennuspäivien
reflektiokeskustelut, joiden kautta osallistujia rohkaistaan jakamaan
omaa osaamistaan ja hyviä käytäntöjä.

Sovustamo rakentaa koulutuksia aina myös asiakkaan tarpeista lähtien.